Mac的margin note3 14天免费试用期结束后,会自动续费吗?还是需要手动退订呀?

家人们
Mac的margin note3 14天免费试用期结束后,会自动续费吗?还是需要手动退订呀?
具体怎么操作呀?

Hello

您好,会自动取消的,不会扣费。

Kind Regards,
MarginNote-Bryan
Support Team